Трудов договор

ТРУДОВ ДОГОВОР

№ [н_Договор_номер]/[н_Дата_на_сключване]г.

Днес, [н_Дата_на_сключване] г., в гр.[ф_Град], между:

1.[ф_Име], с адрес и седалище на управление: гр.[ф_Град], [ф_Адрес], ЕИК: [ф_ДДС_номер], представлявано от [у_Име] с ЕГН: [у_ЕГН], наричан за по-кратко РАБОТОДАТЕЛ, от една страна
и

2.[сл_Име], ЕГН: [сл_ЕГН], постоянен адрес: гр.[сл_ЛК_Град], [сл_ЛК_Адрес], лична карта N: [сл_ЛК_номер], изд. на [сл_ЛК_издадена_на] от МВР [сл_ЛК_издадена_от], с образование [сл_Образование], общ трудов стаж [сл_Трудов_стаж], в т.ч. трудов стаж по специалността [сл_Трудов_стаж_зачетен], наричан/а за краткост РАБОТНИК/СЛУЖИТЕЛ, от друга страна

на основание чл. 67 ал. 1 т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда, настоящия трудов договор се сключи със срок на изпитване – 6 месеца в полза на Работодателя.

ПРЕДМЕТ, СРОК НА ДОГОВОРА И МЯСТО НА РАБОТА

1.РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ приема да изпълнява в [ф_Име] длъжността [н_Длъжност] с код по НКПД: [н_НКПД] в отдел [н_Отдел] и месторабота [н_Месторабота] със задължения утвърдени от РАБОТОДАТЕЛЯ в длъжностната характеристика, представляваща неразделна част към настоящия трудов договор;
2.Работното време се определя на [н_Работно_време_в_часове_на_ден] ([н_Работно_време_в_часове_на_ден_слово]) часа.
3.Трудовият договор се сключва със срок за изпитване от 6 месеца в полза на работодателя .

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

5.РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ получава основното месечно /дневно, часово/ трудово възнаграждение в размер на [сл_Заплата] ([сл_Заплата_слово]) лева. С периодичност на изплащане веднъж месечно между 5-то и 20-то число на месеца следващ отработения. Допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит 0,6% за всяка година трудов стаж при настоящия работодател / за всяка година трудов стаж на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.
ОТПУСКИ

6.РАБОТНИКЪТ/ СЛУЖИТЕЛЯТ има право на следните отпуски:
6.1.Основен платен годишен отпуск по чл.155 КТ за срок от 20 работни дни.
6.2.Допълнителен платен годишен отпуск по чл.156 КТ за срок от ............... работни дни.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

7.Срокът на предизвестие за прекратяване на трудов договор е 30 дни.
8.За неуредени въпроси в настоящия трудов договор се прилагат разпоредбите на Кодекса на труда и нормативните актове на българското законодателство.

Настоящият трудов договор се сключва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.

РАБОТОДАТЕЛ: ....................... РАБОТНИК (СЛУЖИТЕЛ): ....................
/ подпис и печат/

Екземпляр от трудовия договор, заверено копие от уведомлението по чл.62, ал.3 КТ и длъжностната характеристика са връчени на РАБОТНИКА/СЛУЖИТЕЛЯ на [н_Дата_на_постъпване] г.

Отдел Човешки ресурси: .................. РАБОТНИК (СЛУЖИТЕЛ): ...................

РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ се задължава да постъпи на работа[н_Дата_на_постъпване]г.

docTRYDOV_DOGOVOR_BLANKA.doc28.5 KB18/03/2015, 21:10